ПРИЕМ
ПРИЕМ
след завършено основно образование
за учебната 2024/2025 година


СПЕЦИАЛНОСТИ:

1. Специалност „Компютърна техника и технологии“ с разширено изучаване на английски език

2. Специалност „Автотранспортна техника“

3. Специалност „Мехатроника“ – обучение чрез работа (дуална система на обучение)

4. Специалност „Рекламна графика“/ НОВА/


ГРАФИК

✓ Подаване на документи за участие в 1 етап на класиране: 08 – 10 юли 2024 г.
✓ Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране : до 12 юли 2024 г.
✓ Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране: 15 – 17 юли 2024 г.
✓ Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране: до 19 юли 2024 г.
✓ Записване на приетите ученици на втори етап на класиране: 22 – 24 юли 2024 г .
✓ Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране: 25 юли 2024 г.
✓ Подаване на документи за участие в трети етап на класиране: 26 и 29 юли 2024 г.
✓ Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране: до 30 юли 2024 г.
✓ Записване на приетите ученици на трети етап на класиране: 31 юли – 01 август 2024 г.
✓ Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране: до 02 август 2024 г.
✓ Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване: до 11 септември 2024 г.


МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

✓ Местата, определени от РУО за съответната община

✓ Електронно чрез платформата – https://infopriem.mon.bg/

✓ За помощ и въпроси заповядайте в ПТГ „Цар Симеон Велики“ – каб.39

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ


✓ Копие от свидетелството за основно образование

✓ Служебната бележка с оценките от НВО

✓ Оригинал на медицинско свидетелство


БАЛООБРАЗУВАНЕ


СУМАТА ОТ:
- Удвоените точки от НВО по БЕЛ, вписани в свидетелството за основно образование

- Удвоените точки от НВО по МАТЕМАТИКА, вписани в свидетелството за основно образование

- Преобразуваната в точки оценка по БЕЛ от 7 клас, вписана в свидетелството за основно образование

- Преобразуваната в точки оценка по КМИТ от 7 клас, вписана в свидетелството за основно образование


СКАЛА ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ОЦЕНКИТЕ ОТ 7 КЛАС, ВПИСАНИ В СВИДЕТЕСТВОТО ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ В ТОЧКИ:

Отличен (6) се приравнява на 50 точки.
Много добър (5) се приравнява на 39 точки.
Добър (4) се приравнява на 26 точки.
Среден (3) се приравнява на 15 точки.


ПРИМЕР:

НВО БЕЛ: 60 точки
МАТЕМАТИКА: 65 точки
ОЦЕНКА ПО БЕЛ: ОТЛИЧЕН (6) – 50 точки
ОЦЕНКА ПО КМИТ: МН.ДОБЪР (5) – 39 точки

ОБЩ БАЛ: 2*60+2*65+50+39=120+130+50+39=339изглед за печат